INTERNATIONAL YOGA DAY (21/06/2019)

INTERNATIONAL YOGA DAY (21/06/2019) Our school celebrated the 5th International Yoga Day. Classes from 6th to 8th students performed yoga in the assembly. Different yoga postures like Suryanamaskar, Chakrasana, Navasana, Paschimottasana, SetuBandhasana, Sarvanghasana, Halasana, Kapotasana, Dhanurasana, Ushtrasana, Sasangasana, AdamukthaSavasana, Padahasthasana, Read More …